Regulamin wydarzenia

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem wydarzenia „ŻUK ONLINE” (zwane dalej “Wydarzeniem”) jest XL Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w Warszawie (zwane dalej “Organizatorem”).

 2. Uczestnikami są wszystkie osoby dołączające do transmisji (zwani dalej “Obserwatorami” oraz wykonawcy (zwani dalej “Wykonawcami”) zobowiązane do przestrzegania ustalonych zasad w poniższym regulaminie.

§ 2. TERMIN I MIEJSCE

 1. Wydarzenie będzie miało formę festiwalu muzycznego. Jego premiera odbędzie się w dniu 12 czerwca w godzinach 17-20 w Internecie, na oficjalnym kanale YouTube i Facebookowym profilu Wydarzenia.

 2. Udział w Wydarzeniu możliwy jest tylko zdalnie.

§ 3. WARUNKI UCZESTNICTWA ORAZ PRZEBIEG WYDARZENIA

 1. Wykonawcami mogą być wszystkie osoby, które wcześniej przesłały zgłoszenie i zostały zatwierdzone przez organizatorów. Formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie zukfestival.pl oraz na oficjalnym profilu wydarzenia na Facebooku.

 2. Każdy z Wykonawców zobowiązany jest do występu w ustalonym przez Organizatora miejscu w dniach 26-27.05.2021. Występ ten zostanie zarejestrowany przez Organizatora i użyty w Wydarzeniu oraz innych materiałach rozpowszechnianych przez Organizatora o których mowa w pkt.7 §6.

 3. Wydarzenie ma charakter charytatywny.Organizatorzy, Wykonawcy ani Obserwatorzy nie czerpią z niego żadnych korzyści finansowych.

 4. Wykonawcy są zobowiązani do podpisania zgody, dotyczącej wykorzystania ich wizerunku i przetwarzania danych osobowych, która zostanie im udostępniona drogą mailową przez Organizatorów.

§ 4. PRAWA AUTORSKIE

 1. Zgłaszający się Wykonawcy, jednocześnie oświadczają, że są wyłącznymi twórcami nadesłanych w formularzu zgłoszeniowym filmów i wykonywanych w trakcie Wydarzenia utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz że przysługują im pełne i wyłączne prawo autorskie do wykonywanej muzyki.

§ 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę majątkową lub niemajątkową poniesioną przez Wykonawców i Obserwatorów, w wyniku wzięcia udziału w Wydarzeniu.

 2. Wykonawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, gdy materiały określone w § 4 Regulaminu będą naruszały prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Każdy Wykonawca zobowiązuje się do wstąpienia do sporu w miejsce Organizatora na drodze postępowania sądowego lub ugodowego w przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniem lub żądaniem skierowanym przeciwko Organizatorowi z tytułu naruszenia jej praw w związku z materiałami określonymi w § 4 Regulaminu. Organizator zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Wykonawcę o wystąpieniu przez osobę trzecią z opisanym powyżej roszczeniem lub żądaniem skierowanym przeciwko Organizatorowi.

§ 6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNEK

 1. Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r., poz.1000, wraz z poź. zm.) przez Organizatora jako administratora tych danych, w celu uczestnictwa, przeprowadzenia festiwalu, na co Wykonawca wyraża zgodę wypełniając zgodę, dotyczącą wykorzystania ich wizerunku i przetwarzania danych osobowych, która zostanie im udostępniona drogą mailową przez Organizatora.

 2. Organizator zaprzestanie przetwarzania danych osobowych Wykonawcy po zrealizowaniu celów.

 3. Organizator informuje, że przetwarzane będą następujące kategorie danych Wykonawców: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, wizerunek.

 4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy na warunkach podanych w Regulaminie jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do wzięcia udziału w Wydarzeniu.

 5. Każdy Wykonawca, który przekazał Organizatorowi swoje dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 6. Wycofanie zgody wymaga wysłania wiadomości pocztą elektroniczną na adres [email protected] nie później niż 2 tygodnie przed wydarzeniem

 7. P̨odpisanie zgody dotyczącej wykorzystania wizerunku i przetwarzania danych osobowych, uprawnia na rozpowszechnianie przez Organizatora, bądź na jego zlecenie wizerunku Wykonawcy w celu promocji Wydarzenia poprzez zamieszczanie zdjęć i materiałów filmowych na stronie internetowej Wydarzenia, materiałach i kanałach online (m.in. YT, Facebook, Instagram) oraz we wszelkich drukowanych materiałach promocyjnych związanych z wydarzeniem (jeżeli takowe zostaną przygotowane).

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zasady przeprowadzenia Wydarzenia określa niniejszy Regulamin. Wszelkie informacje o Wydarzeniu dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r., poz.1000 z póź. zm.).

 2. Biorący udział w Wydarzeniu Wykonawca ma obowiązek w formularzu zgłoszeniowym potwierdzić zapoznanie się z niniejszym regulaminem i pełną akceptację wszystkich zapisów.

 3. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Wydarzeniu.

 4. Naruszenie przez Wykonawcę lub Obserwatora, któregokolwiek z postanowień Regulaminu upoważnia Organizatora do wyłączenia tej osoby z udziału w Wydarzeniu.

 5. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Wykonawców i Obserwatorów na stronie internetowej www.zukfestival.pl.